ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

 

1. Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης 

1.1. Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα προϊόντα, κατά είδος, ή σε περίπτωση υπερβάλλουσας ποσότητας, ο αγοραστής – χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος annasceramic@gmail.com επιστρέφει άμεσα τα προϊόντα στην Επιτηδευματία, άθικτα και σφραγισμένα στη συσκευασία τους, με πλήρη τη συσκευασία τους, τα ταμπελάκια τους και τα έγγραφα, που τα συνόδευαν, προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους.

1.2. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην Επιτηδευματία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης της παραγγελίας στον αγοραστή βαρύνουν την Επιτηδευματία, αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την Επιτηδευματία τρόπος επιστροφής.

2. Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

2.1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το παραδιδόμενο προϊόν φέρει ελάττωμα, λόγω υπαιτιότητας της Επιτηδευματία, ο αγοραστής –χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος annasceramic@gmail.com, δικαιούται να μην παραλάβει, αλλά να επιστρέψει άμεσα το ελαττωματικό προϊόν (άθικτο και σφραγισμένο) στην Επιτηδευματία μαζί με όλα τα έγγραφα, τα οποία το συνόδευαν, και με πλήρη τη συσκευασία του, κατά τα ανωτέρω. Αν πρόκειται για ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει, ή, επίσης, αν η συσκευασία του προϊόντος παραλείφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους, δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος.

2.2. Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται μέσω courier και η Επιτηδευματίας θα βαρύνεται τόσο με τα έξοδα της αποστολής των ελαττωματικών προϊόντων προς την Επιτηδευματία όσο και με τα έξοδα αποστολής των νέων προϊόντων στον αγοραστή.

2.3.  Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος από την Επιτηδευματία, η οποία θα επικοινωνεί με τον αγοραστή για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

2.4. Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του προϊόντος σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής, η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται άτοκα με τον ίδιο τρόπο, με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του αγοραστή προς την Επιτηδευματία, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

3. Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων – Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον αγοραστή

3.1. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση (απόκτηση της φυσικής κατοχής) των προϊόντων.

Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς επιβάρυνση και, αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί, ο αγοραστής οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εντύπων που το συνοδεύουν και την συσκευασία του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφ’όσον ο αγοραστής έχει εξοφλήσει τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

– Η δήλωση υπαναχώρησης αποστέλλεται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση της Επιτηδευματία ή στο e-mail annasceramicart@gmail.com. Ενδεικτικά έχει το εξής περιεχόμενο:

«Προς την Επιτηδευματία ΑΝΝΑ ΣΤΡΟΥΖΑ», η οποία εδρεύει στο Χαϊδάρι Αττικής του Δήμου Αιγάλεω, οδός Αναγεννήσεως αρ. 19 ΤΚ 12461

  – Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε από τη σύμβασή μου/ μας πώλησης των ακόλουθων αγαθών: …………………………..

 

 – Που παραγγέλθηκε(-αν) στις (*) και που παρελήφθη(-σαν) στις (*)

 

 – Όνομα αγοραστή (-ών)

 

 – Διεύθυνση αγοραστή (-ών)

 

 – Υπογραφή αγοραστή (-ών)

 

 – Ημερομηνία_________»

 

– Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Επιτηδευματίας υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την προσήκουσα επιστροφή των προϊόντων.  Η επιστροφή των χρημάτων στον αγοραστή θα γίνεται άτοκα με τον ίδιο μέσο, με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα, ή ελλιπή, ή με φθορές, η Επιτηδευματίας έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον αγοραστή, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του αγοραστή.

Σε κάθε περίπτωση το ως άνω δικαίωμα υπαναχώρησης δεν υφίσταται για προϊόντα, που έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

– Επιστροφές σε προϊόντα ειδικής παραγγελίας του πελάτη δεν επιτρέπονται.

4. Ακύρωση παραγγελίας

Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν, ο αγοραστής μπορεί να επικοινωνήσει με την Επιτηδευματία και η τελευταία θα προβεί στην ακύρωση της παραγγελιάς του, χωρίς κόστος. Ανάλογα με τον όγκο της παραγγελίας και τον χρόνο ακύρωσης της και εφόσον προκύψει ζημία της Επιτηδευματία λόγω αυτής, ενδέχεται να αναζητηθεί από τον αγοραστή η αποκατάστασή της.